Tag: words and phrases

  • Words and phrases

    Phần này nói về từ và cụm từ : A. Trong tiếng Anh có 8 lớp từ (8 word classes), đôi lúc chúng được gọi là các thành phần trong lời nói (parts of speech) . Verb : be, bring, decide, look, must, take, write Noun : car, dog, idea, London, sadness, time Adjective :…