Tag: Wired

  • Wired, A basket case

    Wired : W-I-R-E là dây kim loại như dây đồng, dây kẽm, dây điện. Vì thế WIRED có nghĩa là bồn chồn, lo lắng như người bị buộc vào dây điện vậy. Ví dụ : It’s three in the morning and I am still up. Obviously the waiter didn’t serve me decaf coffee after dinner last…