Tag: trang tu thoi gian hien tai hoan thanh

  • The present perfect

    Form A. Đây là thì hiện tại (present tense ) của have + verb participle I’ve washed the dishes. The programe has finished Với động từ bất quy tắc thì tương ứng với cột 3 trong bài trước : I‘ve seen this movie before. My friend has just left B. Thể phủ định & nghi…