Tag: The whole ball of wax

  • The whole ball of wax, Everything but the kitchen sink

    Hai thành ngữ nói về một tổng số hay một sự kết hợp mọi thứ lại với nhau The whole ball of wax : THE WHOLE BALL OF WAX nghĩa đen là toàn thể quả bóng bằng sáp, và nghĩa bóng là tất cả mọi yếu tố hay mọi thành phần của một vấn đề hay…