More patterns with so

Chúng ta tìm hiểu thêm một số mẫu câu với so A. Do so / do it sẽ giúp bạn tránh phải lặp lại động từ + các từ khác đã dùng trước đó : If you haven’t paid yet, please do so now. (do so = pay) She had always wanted to fly a plane,… Continue reading More patterns with so