Tag: so sanh

  • Effective, Efficacious and Efficient

    3 danh từ theo thứ tự: effectiveness, efficacy, efficiency. Hãy xem thử ví dụ dưới đây Bạn có 1 cửa hàng may quần áo, tháng 1 vừa rồi bạn may được 100 cái áo và số vải bỏ phí (do tính toán không chính xác 100%) chiếm tỷ lệ 12%. Bạn tự an ủi dù sao…

  • Thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam

    Bài viết lấy dữ liệu từ CIA, các trang khác sẽ cho kết quả không khác biệt là mấy. Thu nhập bình quân đầu người viết tắt là GDPPC (*) GDPPC ở Việt Nam vào khoảng hơn  $4000 (tầm 85-90 triệu VNĐ 1 năm) GDPPC nước ta thua Philippines, thua Indonesia, không bằng được 1/2 Thái Lan và chỉ…