Tag: should

  • Should, had better ; ought to, be supposed to ; have to, must

    Cấu trúc Had better được dùng như một lời khuyên (advice), lời đề nghị (suggestion) Cách dùng tương tự như Should. Had better + Verb (không có TO). Ví dụ : You’d better get back to work : Bạn nên tiếp tục làm đi . Thể phủ định : Had better + NOT Ví dụ : You had…