Tag: security

  • KRSI – Kernel Runtime Security Instrumentation

    KRSI (appeared in Kernel v5.7) stands for Kernel Runtime Security Instrumentation and the target of this patch is to allow users to implement lsm hooks by utilizing bpf compiled code. This gets interesting for a couple of reasons: LSM ENABLE KRSI BOOT PARAMETER Check current boot parameter cat /proc/cmdline Edit the boot parameters sudo vim…

  • Bảo vệ tài khoản facebook

    Tốn khoảng 10-15 phút để đọc hiểu nhưng lợi ích thì hơn nhiều so với 1 bài báo lá cải về showbitch, nên ai lỡ ghé qua thì chịu khó đọc để bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh. 1. Chỉ nên lưu mật khẩu trên máy cá nhân (nhà, công ty, và…