Tag: question phrase. what va which

  • More on question words

    Hôm nay chúng ta tiếp tục với những câu hỏi … A. Who, what và which : Khi dùng Who : bạn đang ám chỉ “human” (con người), luôn là như thế. Như trong câu này who sẽ là chủ ngữ : who is your tutor ? (thầy của bạn là ai) Who không đi…