Present simple or present continuous ?

Bài này chúng ta tìm hiểu sự khác nhau giữa 2 thì (tense) : Present simple Present continuous A. The basic difference : Điểm khác nhau căn bản đó là – Hiện tại đơn thì diễn tả một sự thật, một hành động đã trở thành thói quen lâu ngày, I love music We eat… Continue reading Present simple or present continuous ?

The present simple

Form – Dạng : A. Hiện tại đơn (present simple) có dạng nguyên thủy của động từ : know, kiss, kick, hate, forgive … khi chủ ngữ là danh từ số ít hay không đếm được (ví dụ time là không đếm được ) : thì ta phải “chia động từ”, tức là thêm s/es… Continue reading The present simple