Tag: possessive case

  • Sở hữu cách possessive case

    Mình nói 1 chút về sở hữu cách để mọi người thấy ngôn ngữ rất phong phú về việc dùng từ : CAR DOOR hay CAR’S DOOR Car door : ám chỉ cái cửa này là cửa của xe ô tô, chứ không phải cửa sổ hay cửa nào khác Car’s door : muốn nhấn…