Tag: Nghĩa của từ SEE

  • Nghĩa của từ SEE

    Khi nhắc đến từ SEE, chúng ta nghĩ ngay đến cái nghĩa thường gặp nhất : SEE nghĩa là nhìn @.@ Chỉ có điều ngôn ngữ thì không đơn giản đến thế. Mọi người cùng tìm hiểu qua các ví dụ đơn giản sau nhé : 1) I feel bad today, I need to SEE…