Tag: lucid dream

  • Lucid Dreaming Books

    Ở đây mình sẽ đọc và dịch tóm tắt lại các quyển sách liên quan: 1. Lucid Dreaming: Lucid dreams: A Beginner’s Guide On How To Control Your Dreams With Different Techniques – Austin Knight  11 yếu tố cho thấy bạn là người có “tiềm năng” để thực hiện giấc mơ sáng suốt: Là người…