Tag: loosen

  • Khác biệt giữa Lose, Loose và Loosen

    This is the full explanation, I highly recommend you to read it first: Lose vs. Loose vs. Loosen: What’s the Difference? Túm lại: Lose: Động từ, mang nghĩa “mất”, “thua” Loose: Tính từ và động từ, mang nghĩa “lỏng lẻo”, “không bị kìm hãm trói buộc” Loosen: Động từ, mang nghĩa “nới lỏng” cái khác biệt…