Oxford Learner’s Pocket Grammar – Vietnamese

Đây là mục lục để các bạn tra cứu, mình sẽ Việt hóa toàn bộ quyển từ điển ngữ pháp của Oxford . Chúc mọi người học tốt ! SENTENCE AND TEXT 1. Words and phrases 2. The simple sentence 3. Give, send, buy, etc 4. The use of statements 5. Negative statements 6. Negatives… Continue reading Oxford Learner’s Pocket Grammar – Vietnamese