Tag: dong tu dau cau

  • Cách sử dụng động từ ở đầu câu

    *chủ từ = chủ ngữ Trong tiếng Anh động từ chỉ chia thì khi nó có chủ từ, cho nên khi động từ đầu câu – nếu không có chủ từ thì ta không thể chia thì mà chỉ có thể nằm một trong các hình thức sau: to-inf (động từ nguyên mẫu có to), Ving , p.p (quá…