Tag: cry uncle

  • Throw in the towel, Cry Uncle

    Hai thành ngữ khá thông dụng tại Hoa kỳ để mô tả sự thất bại : Throw in the towel : THROW IN THE TOWEL gồm có To throw, T-H-R-O-W là ném hay vứt một cái gì xuống đất, và Towel, T-O-W-E-L là cái khăn. Thành ngữ này xuất xứ từ quyền Anh. Khi thấy một…