Tag: comparison

  • Farther và Further trong so sánh

    Khi so sánh trong tiếng Anh, có lẽ đây là một trong các từ bạn sẽ thấy lạ nhất : FAR. 1/ Far không giống những tính từ mà lúc so sánh hơn bạn thêm đuôi ER hay EST (Pretty => Prettier => Prettiest) 2/ FAR => Further HOẶC Farther => Furthest HOẶC Farthest. Tức…