Tag: As quick as a flash

  • As quick as a flash

    Nếu bạn làm việc gì as quick as a flash, có nghĩa là bạn làm việc đó nhanh như chớp, nhanh như cắt. Ví dụ : *John knew the answer so he put his hand up as quick as a flash. *The customers are complaining. We need to get more food on the shelves as…