Category: Lucid Dream

  • Lucid Dreaming Websites

    http://www.world-of-lucid-dreaming.com http://www.lucidipedia.com http://www.lucidity.com   Good readings: [1] WBTB technique http://www.lucidipedia.com/tutorials/wake-back-to-bed-wbtb-technique/ [2] Dream journal http://www.lucidipedia.com/dream-journal/

  • Lucid Dreaming Books

    Ở đây mình sẽ đọc và dịch tóm tắt lại các quyển sách liên quan: 1. Lucid Dreaming: Lucid dreams: A Beginner’s Guide On How To Control Your Dreams With Different Techniques – Austin Knight  11 yếu tố cho thấy bạn là người có “tiềm năng” để thực hiện giấc mơ sáng suốt: Là người…