The forest floor

Nhìn chung, mặt đất ngoài trời được gọi là the ground trong tiếng Anh, còn mặt đất trong nhà thì được gọi là the floor. Tuy nhiên có một trường hợp ngoại lệ là với cụm từ the forest floor, để chỉ mặt đất trong rừng.

Ví dụ

In a rainforest, only about 2% of the light that hits the tops of trees reaches the forest floor.

The forest floor is fundamental to the whole ecosystem. It is where insects live and the processes of decomposition and plant growth take place.

Xin lưu ý (Đừng nhầm với)

Tương tư với cụm từ này chúng ta có thể dùng từ carpet khi nói tới “thảm” hoa nở lan trên mặt đất.

We stepped off the path and onto a carpet of flowers.

Từ carpet thường hay được dùng như động từ hơn, đặc biệt ở thể bị động, như sau:

The forest floor was carpeted with bluebells, daffodils and other wildflowers.

Thực tế thú vị

Hoa chuông tím là dấu hiệu truyền thống cho mùa xuân về tại Anh. Hoa này rất phổ biến và nhiều người Anh thích đi bộ vào thời gian này trong năm để ngắm hoa chuông.

As quick as a flash

Nếu bạn làm việc gì as quick as a flash, có nghĩa là bạn làm việc đó nhanh như chớp, nhanh như cắt.

Ví dụ :

*John knew the answer so he put his hand up as quick as a flash.
*The customers are complaining. We need to get more food on the shelves as quick as a flash.
*That new train is so fast. We were in Paris as quick as a flash.

Twist someone’s arm

Nếu bạn “twist someone’s arm”, có nghĩa là bạn thuyết phục ai làm một việc gì đó.

Ví dụ :

*I know you said you didn’t want to go out tonight, but can I twist your arm? I could really do with a night out.

*I shouldn’t have one of those cakes as I’m on a diet… But go on, you’ve twisted my arm!

Lưu ý :
“To pull somebody’s leg” có nghĩa là lừa ai, trêu ai.